Název programu: ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzdělávací obsah je zpracován do ucelené řady čtyř postupně navazujících integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, jenž jsou pro děti blízká a zajímavá.


1. Podzim

Vzájemně se s dětmi poznávat, posilovat vzájemné poznávání dětí a navazování prvních kontaktů. Společně s dětmi vyvozovat a vytvářet pravidla společného soužití, učit se je respektovat. Poznávat prostředí mateřské školy a její okolí, seznamovat se s pravidly platícími při pobytu venku. Posilovat samostatnost, sebeobsluhu, sebedůvěru a osobní spokojenost dětí. U nejmladší věkové skupiny se zaměřovat na hygienické a pracovní návyky, návyky správného chování a seznamování se. Starší děti vést k ohleduplnosti, vzoru a pomoci mladším kamarádům. Dětem poskytovat co nejširší prostor pro hru, posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, …).

Nabízet co nejvíce možností, aby děti mohly pozorovat změny v přírodě, vnímat krásy podzimu, přírodní jevy, počasí, seznamovat se s charakteristickými znaky podzimu. V rámci ochlazování počasí objasňovat důležitost prospěšné stravy (ovoce, zelenina) a v rámci toho vést ke zdravým stravovacím návykům. Součástí je i seznámení a vlastní prožívání tradic a dětských her, které k podzimu patří. Při výtvarných a pracovních činnostech využívat přírodních materiálů, které podzimní příroda nabízí. Seznamovat děti s různými texty a prostřednictvím nich rozvíjet rozumové, mravní a estetické city.


2. Zima

Důležitým záměrem je v mateřské škole navodit krásný předvánoční čas a seznámit děti se  zvyky a tradicemi patřící k Vánocům. Zaměřit se na to, aby se děti aktivně podílely na předvánočních přípravách a bylo rozvíjeno estetické cítění (poslech koled, výroba ozdob,…). Vést děti k vyjadřování svých prožitků (slovně, výtvarně, pomocí hudby,...).

Seznamovat děti se změnami v zimní přírodě a navazovat při tom na pozorování a poznatky, které získaly během podzimu. Přiblížit charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Podporovat potěšení ze zimních radovánek, hrátky se sněhem. Seznamovat se zimními sporty, částmi lidského těla a péče o zdraví. Zdůrazňovat oblékání v zimě a zároveň vést děti k odpovědnosti za své zdraví. Nezapomínat na zvířátka ve spící přírodě a jejich obživu.


3. Jaro

Vnímat změny v přírodě, které jaro přináší a jeho první přísliby, navozovat jarní atmosféru. Seznamovat se s jarními květinami a cyklem růstu rostlin. Hlouběji se věnovat zvířátkům, pojmenovávat, učit se znát, kde žijí,... Vést děti nejen k poznávání přírody samé, ale i k její ochraně. Prakticky realizovat některé možnosti ochrany životního prostředí.

V době Velikonočních svátků seznamovat děti s tradicemi, zvyky a Velikonočním tvořením. Magickou formou dětem umožnit oslavit čarovný den pálení čarodějnic. V rámci oslav Dne matek posilovat úctu a lásku nejen k maminkám, ale k celé rodině. Zprostředkovat dětem možnost vytvořit maminkám něco vlastnoručně a s láskou vyrobeného a vážit si nejen vlastní, ale i cizí práce. Vést děti ke kultivovanému projevu v rámci besídky pro maminky. Nenásilnou formou dětem ukazovat potřebnost a krásu knihy a podněcovat zájem o literaturu.

U předškoláků podněcovat zájem o učení, samostatnost, povinnost a pocit radostného očekávání na zápis a následného loučení se s mateřskou školou a vstupu do 1. třídy.


4. Léto

Využívat krásného počasí a snažit se co nejvíce času trávit na školní zahradě a v přírodě. Ke konci školního roku realizovat dopolední výlety do přírody, při kterých děti na louce a v lese poznávají různé druhy květin, stromů a hmyzu. Upozorňovat na nebezpečí, která v přírodě hrozí. Pobyt venku využívat k různým hrám a "zdravým" soutěžím, kde se děti učí dodržovat pravidla a spolupracovat. Seznamovat děti se základními pravidly bezpečného silničního provozu, zaměřit se na protidrogovou prevenci a celkovou bezpečnost dětí.

Zajistit, aby oslava Dne dětí byla pro děti výjimečná a zábavná. Ke konci školního roku v rámci nabídky a možností uskutečnit přespání předškolních dětí v mateřské škole a jejich rozloučení se s mateřskou školou. Upevňovat navázaná přátelství s vrstevníky, rozvíjet komunikaci, radovat se při společných činnostech a těšit se na letní prázdniny.


Celé znění školního vzdělávacího programu je k dispozici v budově mateřské školy.