Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 25.06.2022

Zrušení pohádkového lesa

z důvodu nepřízně počasí zrušeno, doufáme, že se nám podaří jej zrealizovat v září, omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 16.06.2022

Pohádkový les

ZŠ a MŠ Jivina a OÚ Jivina Vás zvou dne 25.5.2022 na Pohádkový les. Start je mezi 14.a 15. hodinou u školy.

 30.05.2022

Jarmark

ku příležitosti Dne dětí se bude konat ve středu 1. června od 14:30 do 16 hodin v prostorách za školou. Děti zde mohou prodávat své výrobky, výpěstky,...

 26.05.2022

Dotazníkové šetření pro rodiče 4. a 5. třídy

podrobnosti najdete v sekci Dokumenty a formuláře.

 24.05.2022

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o prohlídku prostor základní školy, mateřské školy a školní jídelny dne 25.5. 2022 od 14 do 16 hodin.

 20.05.2022

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

 

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j.      33/2022                                                         

Datum: 20. 5. 2022

Rozhodnutí k přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona  a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

Přijímá do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2022/2023 děti s těmito registračními čísly:

13/2022                                                     22/2022

15/2022                                                     23/2022

16/2022                                                     25/2022

17/2022                                                     26/2022

18/2022                                                     29/2022

21/2022                                                     

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy20.5.2022……………………………………………

Datum zveřejnění:…20.5.2022

 20.05.2022

Zvýšení limitů stravného

informace najdete v sekci školní jídelna Kontakty a dokumenty.

 11.05.2022

Zápis cizinců

Zápis dětí cizinců

se koná

a/ do 1. ročníku základní školy dne 1. 6. 2022 od 8 do 9 hodin v budově základní školy č.p. 9

S sebou  doneste : žádost o přijetí - ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí přímo ve škole, doklad totožnosti dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, doložení místa pobytu dítěte

b/ k předškolnímu vzdělávání dne 2.6. 2022 od 10 do 11 hodin v budově mateřské školy č.p.46

S sebou doneste: žádost k předškolnímu vzdělávání , doklad totožnosti dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, doložení místa pobytu dítěte, potvrzení dětského lékaře v ČR o povinném očkování dítěte,imunitě či kontraindikaci /povinné u dětí , které se nehlásí k povinné školní docházce.

 19.04.2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022-2023

Proběhne 25.4. 2022 od 14 hodin v budově školy, je dobré využít rezervačního systému na tel. 326921577. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, přihlášku k povinné školní docházce, popř. žádost o odklad školní docházkys příslušným vyjádřením dětského lékaře a školského poradenského pracoviště. Zápis pro ukrajinské děti proběhne v termínu po 1.6., termín bude včas oznámen.

 19.04.2022

Třídní schůzka

se koná ve středu 20.4. 2022 v 15:35 hodin ve školní jídelně.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz