Pravidla pro hodnocení žáků:

 • je používáno klasifikace /dle pětistupňové stupnice zakotvené ve vnitřním předpisu školy/,
 • slovní hodnocení pouze u žáků se specifickými poruchami učení na žádost zákonných zástupců a v případě , že žák přechází na školu, kde je tento způsob hodnocení požadován
 • chyby slouží jako prostředek učení hledání k její nápravě
 • při hodnocení se přihlíží k individuálnímu zvláštnostem dítěte a jeho pokroku
 • hodnocení slouží jako zpětná vazba a zároveň jako motivace k další práci
 • prostor je ponecháván i pro sebehodnocení žáků
 • k hodnocení zvládnutí žákovských kompetencí slouží pozorování, písemné výstupy, pro informaci zákonných zástupců slouží žákovské knížky
 • kromě výsledků vzdělávání se hodnotí chování /dle třístupňové stupnice zakotvené ve vnitřním předpisu školy, výchovnými opatřeními jsou i pochvaly a ocenění /za iniciativu žáka v rámci školy, správné chování/
  • za zapomínání, neplnění školních povinností, pozdní příchody, porušování školního řádu,ubližování spolužákům, ničení majetku , nevhodné chování vůči dospělým  a neomluvené hodiny  mohou být uděleny
  • 1. NTU - napomenutí třídního učitele /10 zápisů v ŽK/
  • 2. DTU - důtka třídního učitele /20 zápisů/
  • 3. DŘŠ - důtka ředitele školy /30 zápisů/