Výňatek ze školního řádu

1. Práva a povinnosti žáků

Práva žáků

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, škola poskytne možnost vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů pedagogické podpory, škola spolupracuje s odbornými pracovišti
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • na svobodu ve výběru kamarádů
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny
 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
 • na ochranu před návykovými látkami
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu učitele
 • na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

Povinnosti žáků

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, zapojovat se do distanční výuky
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických zaměstnanců školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.
 • v budově školy slušně a srozumitelně zdravit
 • po skončení vyučování se zdržovat v prostorách školy pouze po dobu nezbytně nutnou
 • používat přezůvek
 • chodit slušně oblečeni a upraveni

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Práva zákonných zástupců:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
 • podat informace potřebné pro plnění pojistného v případě úrazu dítěte v době vyučování

Povinnosti zákonných zástupců žáků

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy, vzdělával se i distančně
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • informovat o nepřítomnosti dítěte do 3 dnů, v případě dlouhodobější nepřítomnosti nebo časté absence dokládat důvody písemným potvrzením
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
 • při výskytu infekčních chorob nebo cizopasníků informovat školu, zajistit taková opatření, aby žáci neohrozili na zdraví ostatní žáky ve škole, spolupracovat se zástupci školského zařízení a pokud jsou k tomu vyzváni, dostavit se k osobní návštěvě školy. Pokud by opakovaně toto porušovali a nadále posílali své děti do zařízení, může škola o jejich počínání informovat orgán sociální péče
 • v případě výukových a výchovných problémů spolupracovat se školou, popř.s poradenskými pracovišti

5. Docházka do školy

 • žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci, kteří se přihlásí na zájmový útvar, jsou povinni tento navštěvovat minimálně do ukončení klasifikačního období tedy do 30.1. či 30.6. Při 3 neomluvených absencích může vedoucí žáka vyloučit.
 • nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce a v notýsku
 • při absenci žáka je nutno do 72 hodin informovat školu osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit příčinu absence. Omluvenku je potřeba přinést neprodleně po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden z rodičů. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
 • Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až dva dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění delší dvou dnů rodiče podávají škole písemnou žádost – tiskopis k vyzvednutí u ředitele školy. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím, žák si musí probíranou látku doplnit.
 • ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
 • žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

Úplné znění Školního řádu je k náhlednutí ve škole