Metoda a proces hodnocení a samohodnocení škol

 • slouží jako zpětná vazba o plnění daných cílů
 • za úroveň výchovně vzdělávacího procesu odpovídá ředitel
 • evaluace probíhá podle evaluačního plánu, který se vyhodnocuje každoročně
 • probíhá v následujících krocích:
  1. definování oblastí důležitých pro školu
  2. stanovení očekávání
  3. vytipování sledovaných jevů a kritérií
  4. vypracování evaluační zprávy
  5. stanovení úkolů a opatření

Oblasti autoevaluace:

 • Podmínky vzdělávání- materiální, personální, psychosociální
 • Průběh vzdělávání – naplňování cílů ŠVP
 • Výsledky vzdělávání – zvládnutí výstupů ŠVP, naplňování klíčových kompetencí
 • Řízení školy – kultura škol, komunikace se zaměstnanci, spolupráce jednotlivých subjektů, řešení problémů
 • Spolupráce s veřejností - předávání informací zákonným zástupcům, řešení problémů
 • Nástroje autoevaluace
 • Pozorování, rozhovory, dotazníkové metody, hospitační činnost, vnější evaluace ČŠI, akce pro veřejnost, testy, rozbor dokumentace školy

Kritéria:

 • spokojený žák i rodič, naplněnost školy

Za období září 2017 - srpen 2023 bylo zpracováno vlastní hodnocení školy a je k nahlédnutí u vedení školy.